Vedtægter

§.1                       Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er Errindlev Skytteforening, forkortet til ESF

                             Foreningen er stiftet den 16. september 1868

                             Foreningen er hjemmehørende i Lolland Kommune.

§.2                       Foreningens formål.

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. Formålet søges opnået ved at afholde regelmæssig skydetræning og give den fornødne instruktion i brug af de anvendte skydevåben samt at bringe medlemmerne i forbindelse med alt, hvad der fører til et sundt og virksomt idrætsliv, og som styrker fællesskabet.

§.3                       Tilhørsforhold.

Foreningen skal stå i DDS-Storstrømmen under De Danske Skytteforeninger(DDS), og følge DDS gældende vedtægter.

Foreningen kan tilsluttes andre organisationer, når dette er formålstjenstligt og ikke strider mod DDS’s love.

§.4                       Medlemskab.

Stk. 1.                  Som aktivt eller passivt medlem kan Ledelsen optage enhver, dog for medlemmer under 18 år kræves forældre/værge´s samtykke.

Stk. 2.                  Medlemmer i foreningen skal have dansk statsborgerskab, eller have haft fast bopæl i Danmark, mindst 2 år.

Stk. 3.                  Personer der ikke har dansk statsborgerskab kan dog optages i foreningen hvis Ledelsen dispenserer herfor.

Stk. 4.                  Æresmedlemmer kan på Ledelsens forslag vælges af generalforsamlingen.

§.5                       Indmeldelse.

Indmeldelse kan ske ved personligt fremmøde på skydebanen, eller kan skriftligt ske til foreningens kasserer.

§.6                       Udmeldelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer, der kan ikke gøres krav på refusion af indbetalt kontingent.

§.7                       Kontingent

Aktive og passive medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af Ledergruppen. Kontingent skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Såfremt kontingentet ikke betales senest 1 måned herefter, sendes en rykker, og er efter 1 måned udsendelsen af rykker ikke betalt vil medlemmet blive slettet af foreningens medlemsliste uden yderligere varsel, og tilbagekaldelse af evt. våbenpåtegning bliver iværksat straks.

Æresmedlemmer og Ledergruppen betaler ikke kontingent.

§.8                       Udelukkelse og eksklusion.

Ledergruppen kan træffe beslutning om at udelukke et medlem midlertidigt eller permanent(Eksklusion), når et medlem med sin adfærd skader foreningen eller ikke har bragt sit medlemsforhold i orden. En eksklusion medfører også inddragelse af våbentegning, jf. våbenloven, hvis medlemmet har en sådan.

Ved eksklusion har medlemmet krav på at få sin sag afprøvet på den førstkommende ordinære Generalforsamling.

Der kræves samme stemmetal som ved vedtægtsændringer.

§.9                       Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved brev, pr. post, til medlemmerne.

Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse af Generalforsamlingen.

Stemmeberettiget er alle som har betalt deres kontingent og som er fyldt 14 år. For medlemmer under 14 år har forældrene, uden at være medlem af Skytteforeningen, stemmeretten med 1 stemme pr. barn.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Enhver lovligt indvarslet Generalforsamling er beslutningsdygtig ved de fremmødte medlemmer.

Ledelsen skal fremlægge forslag til sammensætning af Ledelsen for det kommende år, samt valg af revisorere. Der foretages afstemning ved håndsoprækning, dog hvis mindst 3 medlemmer ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

Bringes andre i forslag skal der foregå en skriftlig afstemning og her vælges efter almindeligt flertal.

Beretninger og Ledelsens visioner og handleplaner for det kommende år, skal fremlægges på Generalforsamlingen, og skal være offentlige ved ophængning i Skytteforeningens lokaler senest en uge efter Generalforsamlingen.

Ved vedtægtsændringer kræves der et flertal på 2/3 af de fremmødte, i alle andre sager er almindeligt frlertal gældende.

Dagsorden skal mindst indeholde.

1.       Valg af diregent og stemmetællere.

2.       Fremlæggelse af beretninger.

3.       Fremlæggelse af revideret regnskab.

4.       Ledelsens og udvalgenes visioner og handleplaner.

5.       Indkomne forslag.

6.       Valg til ledelse

7.       Valg af revisorer.

8.       eventuelt

På lige år vælges:                           Formand.

Aktivitetsmand.

Et supplerende medlem.

En revisor.

På ulige år vælges:                         Økonomimand.

                                                          Et supplerende medlem.

                                                          En revisor.

Alle valg gælder for 2 år

En revisorsuppleant vælges hvert år.

§.10                     Ekstraordinær generalforsamling.

Kan til enhver tid indkaldes af ledelsen og skal indkaldes hvis 2 medlemmer af ledelsen eller 30 % af medlemmerne fremsætter ønske herom.

Den skal da indkaldes senest 4 uger efter modtagelse af begæring og herefter følges samme regler som ved ordinær generalforsamling.

Dog skal der i indkaldelsen gøres opmærksom på, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

§.11                     Ledelsen.

Ledelsen og ledergruppen varetager foreningens daglige drift og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Ledelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Ledelsen kan udpege medlemmer til aktivitetsudvalg og andre udvalg efter behov. Udvalg/grupper består af 3-5 medlemmer.

Ledergruppen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er mødt.

Hvis der sker frafald i ledelsen skal en af de 2 supplerende medlemmer indtræde i ledelsen og ledelsen finder en ny supplerende medlem.

§.12                     Underudvalg.

Der kan efter behov oprettes et administrationsudvalg til støtte for ledergruppen, samt aktivitetsudvalg til de enkelte idrætter i foreningen.

Ledergruppen tager initiativ til at nedsætte disse udvalg og har ret til at udpege medlemmer til disse udvalg.

§.13                     Hæftelse.

Foreningens medlemmer og ledelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.

Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ingen krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§.14                     Tegningsret.

Foreningen tegnes imellem generalforsamlingerne af den valgte ledelse som repræsenterer foreningen i alle forhold overfor myndigheder og organisationer.

Ved optagelse af lån eller investeringer på over kr. 20.000,00 skal ledergruppen underskrive.

I alle andre tilfælde tegnes foreningen af formanden og en fra ledelsen eller af formanden alene.

§.15                     Våbenpåtegningsret.

Foreningen er af politimesteren i Sydsjælland og Lolland Falsters politikreds bemyndiget til at give våbenpåtegning til foreningens medlemmer.

Våbenpåtegningen gives på grundlag af våbenlovens bestemmelser og efter godkendelse af medlemmet hos foreningens Ledelse, DDS Våbenregistrering, og Sydsjælland og Lolland Falsters politikreds.

§.16                     Tilbagekaldelsespligt.

Foreningen skal orientere politiet og om fornødent tilbagekalde våbenlegitimationen fra et medlem, hvis bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben.

§.17                     Definitioner.

Ledergruppen:                                1. Formand

2. Økonomimand

3. Aktivitetsmand

4. Supplerende medlem

5. Supplerende medlem

                             Ledelsen:                                         1. Formand

                                                                                       2. Økonomimand

                                                                                       3. Aktivitetsmand

§.18                     Foreningens ophør.

Beslutning om foreningens ophør kan kun foretages på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer. Stemmer mere end 50 % men ikke 2/3 for en opløsning, kan der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter. Her kan en opløsning vedtages med simpelt stemmeflertal. Ved Errindlev Skytteforenings ophør tilfalder 2/3 af foreningens formue og aktiver Errindlev Hallen, dette for at imødekomme et ønske fra en større lokal donation, om at midlerne bliver brugt i Errindlev, og alt derudover samt materiel tilfalder DDS-Storstrømmen til fremme af De Danske Skytters ungdomsarbejde.

Vedtaget på generalforsamlingen den 28 juni 2012.

Dirigent.                                                                       Formand.

_________________________                                                          _________________________

Gitte Bach Larsen                                                      Bruno Larsen

Vedtægter

(triologi)

for

Errindlev Skytteforening

af 16. september 1868

Nyeste kommentarer

31.03 | 18:17

Hej John! Har også Otterup/snegl i Skytteforeningen...

01.03 | 11:01

Hej Bruno Jeg er den lykkelige ejer af en Otterup riffel fra starten a...

21.08 | 16:20

R der slet ikke noget skydning i weekender? Vi har en datter på eftes...

17.05 | 15:44

Hej Lone! Så er vi i gang og hvis I stadig har lyst til at prøve så ring elle...