Generalforsamling

Referat 2018

 Rødbyhavn den 15. marts 2018

Errindlev Skytteforening

Afholder Ordinær Generalforsamling

mandag den 19. marts 2018 kl. 19.00

i Skytteforeningen

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

 1. Valg af dirigent.

 

 1. Formanden aflægger beretning.

 

 1. Kassereren aflægger regnskabet.

 

 1. Indkomne forslag skal være Formanden i hænde senest 9 marts.

 

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant.

På valg er:

Formand:                                       Bruno Larsen, modt. genvalg.

Aktivitetsformand:                         Gitte Bach Larsen, modt. genvalg

Supplerende medlem lige år:          Bendt Hansen, modt. genvalg

 

 1. Valg af revisor og suppleant.

På valg er:

Revisor lige år:                               Kurt Jørgensen, modt. genvalg

Revisorsuppleant hvert år:             Jim Skovdal Jensen, modt. genvalg

 

 1. Eventuelt.

 

Pbv.

 

Bruno Larsen

Lærkevej 14

4970 Rødby

29725626

Referat af Generalforsamling i Errindlev Skytteforening

Den 19. marts 2018 kl. 19.00 i Errindlev Skytteforening

 

Deltagere: 14: Kurt P, John R, Monika R, Bruno L, Erling P, Gitte L, Rita, Helmer C, Bendt H, Bjarne Ø, Henrik P, Jan J, Nick S, Johnny S, Lasse C.

 

                    Bruno bød velkommen og foreslog Bendt Hansen som Dirigent!

 

 1. Bendt Hansen blev valgt.

Dirigenten konstaterede at der var indkaldt sidst i februar og dermed rettidigt, ifølge vedtægterne, Dirigenten læste dagsordenen igennem og spurgte om der var indvendinger mod dagsordenen, dagsorden godkendt.

 

 1. Formanden aflagde beretning.

Der var ingen kommentarer.

Beretningen godkendt.

 

 1. Kassereren aflagde Regnskab.

Der var et overskud på 20.868,83 kr.

Der var ingen kommentarer.

Regnskabet godkendt.

 

 1. Ingen indkomne forslag.

Bruno bad om ordet og fortalte at der er mange engagerede personer i vores Skytteforening og en enig Bestyrelse havde derfor indstillet til at Rita Pedersen blev udnævnt som Æresmedlem af Errindlev Skytteforening. Rita får titlen for sit meget store engagement i Skytteforeningen igennem rigtig mange år, Tillykke Rita!!.

 

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant.

På valg er:

Formand:                                               Bruno Larsen, modt. genvalg, valgt

Aktivitetsformand:                                 Gitte Larsen, modt. genvalg, valgt

Supplerende medlem lige år:                  Bendt Hansen, modt. genvalg, valgt

 

 1. Valg af revisor og suppleant.

På valg er:

Revisor lige år:                                       Kurt Jørgensen, modt. genvalg, valgt

Revisorsuppleant hvert år:                      Jim Skovdal Jensen, modt. genvalg, valgt

 1. Eventuelt

Der blev spurgt til om muligheden for at afholde et årligt Klubmesterskab, dette var der støtte til så der arbejdes videre med forslaget.

Bruno fortalte også at man var blevet enige med Revisorerne om at søge mulighederne for at lægge vores gæld om, således at det strækker sig over en længere periode, vi har mulighed for at få hjælp i DGI Skydning i Vingsted som har Jurister til vores rådighed. Dette for at få mere luft i økonomien som, trods overskuddet, i øjeblikket er lidt stram.

 

Bruno fik ordet

Bruno takkede for en god Generalforsamling og bød på et let arrangement med Kaffe og Franskbrød med pålæg, og ønskede alle en rigtig god sommer!

 

 

Bestyrelsen efter generalforsamlingen 19. marts 2018:

1.Formand:                                  Bruno Larsen                               Vælges lige år.

2.Økonomimand:                        Lasse Christensen                       Vælges ulige år.

3.Aktivitetsmand:                        Gitte Bach Larsen                       Vælges lige år.

4.1 Suppleant:                              Bendt Hansen                              Vælges lige år.

5.2 Suppleant:                              Henrik Skovmand                       Vælges ulige år.

6.Revisor:                                    Kurt Jørgensen                            Vælges lige år.

7.Revisor:                                    Søren Danielsen                          Vælges ulige år.

8. Revisorsuppleant:                   Jim Skovdal Jensen                     Vælges hvert år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Errindlev den 21. marts 2018 

 

Pfv. 

Bruno Larsen

 

Årsberetning til Errindlev Skytteforenings

Generalforsamling 19. marts 2018.

 

Her vil jeg berette lidt om hvad der er sket siden sidste Generalforsamling.

Der er i 2017 afgivet 35874 skud hvilket er ca. 5000 flere skud end i 2016, Denne stigning må nok tillægges at Pistolafdelingen er kommet op at køre, noget Bjarne vil fortælle mere om under eventuelt. De 2 foregående år har vi skudt ca. 2000 skud mindre begge år, så det at vi nu har en stigning er dejligt at kunne berette. Den nye Skydebane har i år 5 års jubilæum, hvor vi i 2013, da banen blev taget i brug, var 64 medlemmer, og det efter 3 år uden egen skydebane. Året feter 2014 var vi 102 medlemmer og i 2015 91 medlemmer, i 2016 dykkede det så til 60 medlemmer og i 2017 var vi 69 medlemmer så vi håber at det bliver ved med at stige fremover. Sidste år omtalte jeg at vi er blevet tilbudt et forløb via DGI omkring Foreningsudvikling, det har ligget i bero, mestens på grund af vores pres på vores frivillige det sidste år, men vi er starte op og som noget af det første forsøger vi om der er mulighed for at starte Airsoft skydning her i Foreningen og vi sender en mand på hjælpetræner kursus i denne disciplin også.

Vi har igennem året haft ca. 130 dage med træningsskydning plus dage med Stævner, vores egen Firkantskydning, Kredsskydning for DFB 5 Kreds, og Juleskydning for De Danske Forsvarsbrødre og lidt private arrangementer. Vi har i modsætning til tidligere ikke deltaget i meget i DGI’s regi, dette skyldes bl. A. at vi har været ramt af langtidssygdom, som jo selvsagt gør at der bliver trukket mere på de øvrige Trænere og hjælpere. Dette betyder også at vi ikke har haft den aktivitet som vi kunne tænke os, men der er lys forude idet vi nu sender 2 mand på Træner kursus i Pistol og 2 mand på Hjælpetræner kursus i Riffel så vi er på rette vej.

                Den 29. april 2017 blev der her i Skytteforeningen afholdt De Danske Forsvarsbrødre Kredsskydning for 5 Kreds, som dækker Lolland - Falster og Møn. Skydningen foregik igen i år i Errindlev Skytteforening og i et flot forårsvejr. Her deltog ikke mindre end 56 skytter som er det højeste deltager antal i flere år. På 3 timer havde alle 56 skytter været igennem skydningen. Efter spisningen gik man over til præmieoverrækkelsen, som blev forestået af Formanden for 5 Kreds Bjarne Nielsen, og resultaterne som er relevante i dette forum, er som følger:

Pokalen og 1. præmie for Standard skydning gik til Nysted Selskabet:

Vores standardhold endte på en 3 plads.

Pokal og 1. præmie Veteran/Dame hold gik igen igen til Rødby Selskabet:

John Rasmussen, Monika Rasmussen, Bendt Hansen, Max Hansen med 745 point.

Alle er selvfølgelig medlemmer af Errindlev Skytteforening.

Resultat for bedste skytte på efterfølgende Veteran hold

 1. John Rasmussen med                     190 point
 2. Gitte Bach Larsen med                  183 point
 3. Bruno Larsen med                         181 point
 4. Bodil Oldin med                            177 point

Resultat for bedste skytte på efterfølgende Standard hold

 1. Jim Skovdal Jensen med                150 point

Igen er alle selvfølgelig medlem af Errindlev Skytteforening.

 

                Søndag den 10. december afholdt De Danske Forsvarsbrødre Rødby Selskabet sin årlige Juleskydning, som traditionen tro foregik her i Errindlev Skytteforening. Der blev budt velkommen af Formanden for De Danske Forsvarsbrødre Rødby Selskabet Christian Oldin og der deltog 20 skytter og efter 2 timer var skydningen overstået og der kunne deles Præmier ud og her gik 1 pladsen til Sonny Rasmussen med 195 point og 2 pladsen til Monika Rasmussen med 194 point, begge selvfølgelig medlemmer af skytteforeningen.

                Så er der jo vores egen Firkantskydning, det årlige stævne imellem fire Skytteforeninger, nemlig Os, Frejlev-Vantore Skytteforening, Ravnsborg Skytteforening og Øster Ulslev Skytteforening. Der var enighed om i Firkantsskydningen, der afholdes indledende møder omkring afholdelsen af hele stævnet, og Skydningen løber over oktober og frem til marts. Den første skydning foregik den 28. oktober her i Errindlev Skytteforening hvor Niklas Hansen vandt en Sølvmedalje med 381 point i BK 4. Den næste skydning foregik den 25. november i Øster Ulslev Skytteforening og her fik Niklas Hansen Guld med 383 point  og 10 x10ere Sølv til Andreas Stævngaard med 373 point og 4 x10ere. Den 3 skydning foregik i Ravnsborg Skytteforening den 27. januar her nåede vi ikke af få nogle medaljer, vi havde et lavt deltager antal. Den sidste skydning var hos Frejlev-Vantore Skytteforening og her deltog kun 1 skytte, dette var på grund af vejret så vi kunne ikke få logistikken til at passe med transporttilladelser, afhentning af våben m. m. det er det laveste deltager antal vi har deltaget med i Firkantskydningen og jeg formoder at det igen skyldes vore begrænsede resurser.

Sidste gang fortalte jeg om vores samarbejde omkring Femern Bælt processen, der er jo som det nok er bekendt sket en yderligere udsættelse af projektet, så vi afventer nærmere, men vi følger udviklingen med stor opmærksomhed. Der vil når byggeriet går i gang være mange bygningsarbejdere på Sydlolland og Byggekonsortiet er forpligtiget til at sørge for aktiviteter for sim medarbejdere, så der vil være mulighed for at vi måske sammen med de øvrige foreninger kan få glæde af den øgede Befolkning i byggeperioden.

Ligeledes har vi stadig et tilbud om individuel træning op for dem som ønsker at udvide Deres muligheder i Konkurrenceskydning, dette sker ved at der hver den 1. mandag i måneden er en underviser tilstede som kan guide den enkelte skytte der hvor han/hun har brug for det og se om der er yderligere potentiale til at komme videre i konkurrence træning, da vi så skal have yderligere hjælp fra de professionelle organisationer for at bringe dem videre i systemet.

I forlængelse af snakken om medlemstallet kan jeg så fortælle at Errindlev Skytteforening, sammen med Frejlev Vantore Skytteforening, er blevet tilbudt et kursus i Foreningsudvikling via DGI, et kursus der normalt koster 10.000,00kr. vi har fået det tilbudt som forsøg, hvilket vi naturligvis takkede ja til, vi har lavet indledende møder og fortsætter her i næste måned og et af fokuspunkterne vil netop være at få flere medlemmer og fastholde de nuværende medlemmer.

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen og alle hjælpere for et rigtigt godt samarbejde, og en særlig tak til Trænere og hjælpere som har ydet en rigtig stor indsat igennem året. Ligeledes en tak til bestyrelsen for Hallen og Deres hjælpere for et godt samarbejde, og ikke mindst alle, som har brugt en masse tid, energi og lagt et stort stykke arbejde i året der er gået, både i og uden for Skytteforeningen. Dette for ikke at glemme nogen. Vi sender også en venlig tanke til Alle vore sponsorere og ikke mindst de lokale støtter og Borgerlån som har gjort det muligt at vi kan stå her i dag.

Endelig vil jeg på Bestyrelsens vegne ønske Alle en rigtig god sommer. Tak!

 

P. b. v. Bruno Larsen

 

 

Under eventuelt:

 

Vi forsøger at få omlagt vores økonomi for at strække vores gæld over en længere periode. Der er forhåbentlig flere muligheder, men det undersøger vi via DGI, som er vores Paraply Organisation og som har Jurister vi kan trække på.

Referat 2017

Referat af Generalforsamling i Errindlev Skytteforening

Den 22. marts 2017 kl. 19.00 i Errindlev hallen

 

Deltagere: 14: John T, John R, Monika R, Arne R, Bruno L, Erling P, Gitte L, Rita, Helmer C, Bendt H, Jonas G, Leif E, Bjarne Ø, Henrik H.

 

                   Bruno bød velkommen og foreslog John Rasmussen som Dirigent!

 

1. John Rasmussen blev valgt.

Dirigenten spurgte om der var indvendinger mod dagsordenen.

Dagsorden godkendt.

 

2. Formanden aflagde beretning.

Der blev spurgt til udløbs tidspunkt for prøvetiden for pistolskydningen, Bruno svarede at hvis der kom gang i Pistol skydningen så vil det blive permanent.

Beretningen godkendt.

 

3. Kassereren aflagde Regnskab.

Der blev spurgt til underskuddet, Arne forklarede at det skyldes indkøb af 2 våben til Skytteforeningen, et helt nyt Anschutz Juniorgevær cal. 22 og et brugt(købt af et tidligere medlem) links(venstre) Anschutz gevær cal. 22.

Regnskabet godkendt.

 

4. Indkomne forslag.

     a. Kontingentbetaling flyttes så der skal være betalt kontingent senest den 31.                        december(Bestyrelsen).

Bruno begrundede forslaget med at kontingent betalingen så ville følge regnskabsåret og det ville gøre det nemmere at opgøre medlemstallet helt korrekt.

Forslaget vedtaget.

     b. Indføre mulighed for halvårs kontingent med en mindre forøgelse af prisen(Bruno).

Der blev udtrykt bekymring omkring at vi måske ville miste medlemmer efter sommeren, Bruno svarede at det kunne meget vel være, da vi jo selvfølgelig ikke kan vide hvordan det vil virke.

Der blev spurgt om årsagen til at prisen skulle forøges, Arne svarede at der var ekstra administration ved halv års kontingent.

Forslaget vedtaget

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant.

På valg er:

Økonomiformand:                                Arne Rasmussen, modt. ikke genvalg.

Bestyrelsen indstiller:                           Lasse Christensen, valgt

Supplerende medlem ulige år:               Rita Pedersen, modt. Ikke genvalg

Bestyrelsen indstiller:                           Henrik Skovmand, valgt

 

6. Valg af revisor og suppleant.

På valg er:

Revisor ulige år:                                   Søren Danielsen, modt. Genvalg, valgt

Revisorsuppleant hvert år:                    Jim Skovdal Jensen indstilles, valgt

7. Eventuelt

Der blev spurgt til om at søge Fonde til geværer og andet materiel, Bruno oplyste at der i året der er gået er blevet søgt Fonde til nye geværer men vi fik desværre afslag, og at der løbende vil blive ansøgt til diverse formål. Der blev også i den forbindelse spurgt til at søge midler fra EU, Bruno oplyste at vi i 2015 havde et konsulentfirma inde over netop for at søge EU midler, men det lykkedes ikke for Dem, det kostede Skytteforeningen ca. 3000,00kr.

Bruno fik ordet

Nu fremgår det tydeligt af denne Generalforsamling at Arne er stoppet som Kasserer og dermed medlem af Bestyrelsen, en beslutning som Arne allerede meddelte da han blev valgt for 2 år siden. Arne har derudover også ønsket at blive fritaget for sine øvrige forpligtigelser han har haft i Skytteforeningen og det er mange, Arne har stået for nedrivningen af den gamle Skydebane i kælderen under Centralskolen og efter 3 år stod Arne så for indretningen af den Skydebane vi kan se herinde ved siden af, derudover har Arne også passet vedligehold af banen og vore våben samt selvfølgelig opgaven som Kasserer, Arne har også været Stævneleder ved diverse skydninger, plus alt det andet, så er det ikke glemt noget, så alt i alt har Arne jo lagt et endog meget stort engagement og ikke mindst energi og utroligt mange timer her i Errindlev Skytteforening, Arne er jo Æresmedlem så vi ser ham jo nok også fremover. Men vi respektere selvfølgelig Arnes ønske om mere fritid og mulighed for andre aktiviteter, så på egne og ikke mindst Skytteforeningens vegne vil jeg gerne sige Arne rigtigt mange tak for den meget store betydning og indsats han har ydet i Errindlev Skytteforening, tak Arne!!!

Arne fik overrakt et gavekort på 500,00kr. til Silvan.

 

 

Bestyrelsen efter generalforsamlingen 22. marts 2017:

1.Formand:                                     Bruno Larsen                                 Vælges lige år.

2.Økonomimand:                          Lasse Christensen                          Vælges ulige år.

3.Aktivitetsmand:                         Gitte Bach Larsen                         Vælges lige år.

4.1 Suppleant:                                Bendt Hansen                                Vælges lige år.

5.2 Suppleant:                                Henrik Skovmand                         Vælges ulige år.

6.Revisor:                                        Kurt Jørgensen                               Vælges lige år.

7.Revisor:                                        Søren Danielsen                             Vælges ulige år.

8. Revisorsuppleant:                     Jim Skovdal Jensen                       Vælges hvert år.

Nyeste kommentarer

31.03 | 18:17

Hej John! Har også Otterup/snegl i Skytteforeningen...

01.03 | 11:01

Hej Bruno Jeg er den lykkelige ejer af en Otterup riffel fra starten a...

21.08 | 16:20

R der slet ikke noget skydning i weekender? Vi har en datter på eftes...

17.05 | 15:44

Hej Lone! Så er vi i gang og hvis I stadig har lyst til at prøve så ring elle...